خیابان سی تیر؛ مرکز فست فوت تهران - دیدستان

65

بازدید گردشگر آمریکایی از خیابان سی تیر؛ مرکز فست فوت تهران.

تاریخ انتشار ۲ بهمن ۱۳۹۷