کلیپ دیدنی از لندن از نگاه پرنده

413

یک دوربین تصویربرداری به عقابی نصب شد و پرنده، از چشم لندن به آسمان برخاست، نتیجه ی کار شگفت انگیز بود. او بر فراز پایتخت چرخید و چرخید و فیلمی نفس گیر از شهری که زیر پای او کم کم از خواب بیدار می شد، تهیه کرد.

تاریخ انتشار 1 ماه پیش