تو دبی ماشین اجاره کنیم یا با حمل و نقل عمومی بریم؟

8.6K

برای جابجایی در شهر، در دبی چه باید کرد؟ آیا ماشین اجاره کنیم یا خیر؟ با خانواده بودیم چه کنیم؟ محمد که در دبی ماشین اجاره می دهد به این سوالات ما پاسخ داد. ما که از تعامل با محمد خیلی راضی بودیم و یکی از دوستان به ما معرفی کرده بود. ۰۰97150795009۹

تاریخ انتشار 30 دی 1397