با من به دره ارواح سنگی بیایید...

1.0K

سفری مرموز به دره ارواح سنگی در روستای وردیج استان تهران - جایی که خیلی ها از آن بی خبرند...

تاریخ انتشار 2 خرداد 1397