نیم نگاهی به روستای تاریخی وزیبای کران

82

کران نام روستایی زیبادراستان چهارمحال وبختیاری وطولانی ترین روستای ایران می باشدکه درشهرستان فارسان قراردارد

تاریخ انتشار 23 اسفند 1397