طبیت گردی روستای گاو پشته تنکابن

139

روستایی که درآن بافت روستایی حفظ شده است وساختمانهای قدیمی درآن بازسازی شده است به سبک قدیم

تاریخ انتشار 16 آبان 1397