موزه شهر و هنر اوردوس

357

این موزه توسط معماران MAD در چین و در سال 2011 طراحی شده است.

تاریخ انتشار 12 اسفند 1396