فراخوان فعالین گردشگری استان هرمزگان

249

تمامی فعالان گردشگری استان هرمزگان جهت جذب در زنجیره هوشمند گردشگری صبا، میتوانند در سامانه Stvent.ir ثبت نام کنند.

تاریخ انتشار 27 اسفند 1397