شهر کمیژا - کشور کرواسی

124

کمیژا شهری جزیره ای در کشور کرواسی می باشد که در جنوب غربی این کشور در ایالت اسپلیت-دالماتیا در دریای آدریاتیک واقع شده است. این شهر در روی نقشه جغرافیایی از خاک کرواسی جدا ولی تحت سلطه این کشور قرار دارد.

تاریخ انتشار 24 اسفند 1397