برج رادکان

200

برج رادکان ، که تصور می شد آرامگاه یکی از ایلخانیان است تنها برجی است که توانایی تعیین چهار فصل، سال کبیسه و آغاز نوروز را دارد.

تاریخ انتشار 19 آبان 1397