درختان بندانگشتی، نماد عظمت خداوند

3.6K

بونسای، دارسان یا درخت ریزه های ژاپنی هنرِ پرورشِ درختان و گیاهانی است که در اندازهٔ کوچک ایجاد می شوند. بونسای، درخت یا گیاهی است در گلدان و به صورتی پیرایش می شود که پاکوتاه شده و در سنینِ ۱۰۰ تا ۲۰۰ سالگی در حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر بلندی داشته باشد. بونسای در ژاپنی بن به معنیِ بشقاب، سینی یا گُلدان و سای به معنیِ کشت و کار است و ترکیبِ بونسای را می توان، کاشته شده در سینی معنا کرد.

تاریخ انتشار 9 مرداد 1397