ویدیو تکنیک تایم لپس و گذر ابر ها

1.0K

استفاده از تکنیک تایم لپس Timelaps توسط دوربین گوپرو هیرو 4 سشن در دره زیبایی در نزدیکی لاسم (استان مازندران) تصویر به اندازه واقعی هست و هیچگونه ویرایش و تص

تاریخ انتشار 2 سال پیش