روشی جالب برای درست کردن اتش در باران

256

درست کردن آتش در باران چطور در جنگل و زیر باران و برف آتشی درست کنیم تا تمام شب روشن بماند و ما را از خطر حمله ی حیوانات مصون بدارد؟

تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۶