همسفر - تبریز - 12 جاذبه های گردشگری

68

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر تبریز می رویم. این قسمت : جاذبه های گردشگری

تاریخ انتشار 16 مهر 1398