ایران - 153 - معرفی شهر دارابگرد از شهرهای باستانی دوره ساسانی

246

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود. این قسمت : گزارش هایی از موزه عروسک و فرهنگ ایران، معرفی شهر دارابگرد از شهرهای باستانی دوره ساسانی در حوالی شهر داراب واقع در استان فارس

تاریخ انتشار 16 مهر 1398