مسجد تاریخی روستای کهن ازغند

226

مسجد تاریخی روستای کهن ازغند با بیش از 700 سال قدمت واقع در 180 کیلومتری جنوب مشهد

تاریخ انتشار 15 شهریور 1398