مزایده ماهی

110

چند ثانیه ای در بازار کیاشهر، بندری که قشر وسیعی از مردمانش از راه صیادی کسب روزی می‌کنند.

تاریخ انتشار 25 اسفند 1397