زنگ بازگشایی مدارس و ایده کاپ ۲۰۲۰

17

ایده کاپ هفتم: #اصفهان_۲۰۲۰ شهر جهانی گردشگری، هنر و میراث فرهنگی در سال ۲۰۲۰ میلادی؛ ویژه دانش آموزان و معلمان

تاریخ انتشار 11 آبان 1398