بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در گردشگری - بخش چهارم

229

در این بخش از ویدیو، به جایگاه گردشگری ایران در جهان و بررسی رتبه ایران در جهان پرداخته شده است

تاریخ انتشار 9 آبان 1397