همدان، پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی

363

موقعیت استان همدان از نظر اقلیمی و طبیعی كه آن را در جهت فعالیتهای كشاورزی و دامداری مناسب نموده از دیرباز سبب شده است كه این منطقه محل استقرار و نمود تمدنهای باستانی باشد.

تاریخ انتشار 27 تیر 1397