نحوه خوردن دنده کباب کرمانشاهی

21.6K

بچه ها این دنده کباب رو نزنین بر بدن یعنی تمام عمر بر فناست. این ویدیو نصف کرمانشاهی های عزیز رو که خارج ایران زندگی می کنن رو می کشه ایران، بدون شک. آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، دنده کبابی پرستو . تلفن:۰۹۱۸۳۳۲۶۱۶۳

تاریخ انتشار 31 شهریور 1398